Ogólne warunki użytkowania Forever Aloe Vera ( MDG promotions bv )

 

1. Definicje

i."Warunki" oznaczają niniejsze Warunki użytkowania, wraz z Zastrzeżeniami, Oświadczeniem o ochronie prywatności i Polityką plików cookie, które mają zastosowanie do zakupu Produktów lub Usług od nas;

ii."Konsument" oznacza Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. I.1.2° WER, będącego osobą fizyczną działającą w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem;

iii."Usługa" oznacza wszelkie usługi oferowane przez nas za pośrednictwem naszych Witryn;

iv."Klient": Każda osoba fizyczna lub prawna, która jest lub będzie w jakimkolwiek stosunku umownym z nami, w tym między innymi: Konsumentów i Klientów Profesjonalnych. Zwany również dalej "Ty", "Twój".

v."Umowa": każda umowa, na mocy której zobowiązujemy się do dostarczania użytkownikowi Produktów lub Usług pod warunkiem przestrzegania Regulaminu;

vi."Strona/Strony" oznacza użytkownika i/lub nas;

vii."Produkt" oznacza wszystkie towary (takie jak plakaty, naklejki, plakaty reklamowe itp.) oferowane przez nas do sprzedaży;

viii. "Klientprofesjonalny " oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną występującą w charakterze Klienta, działającą w celach związanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

ix."Strona internetowa": https://www.mdgpromotions.com, https://www.mdgpromotions.be, https://www.mdg-creativity.be, https://www.jewebsitemakenmetwordpress.be, https://www.vps-cloud-servers.be

x. "My/nas/nasze/nasze" oznacza spółkę wymienioną w artykule drugim niniejszych Warunków użytkowania.

2. Nasza identyfikacja

Następujące strony internetowe (zwane dalej"stronami internetowymi")

są oferowane przez:

MDG PROMOTIONS (dalej "MDG", "My" i "Nas")

Acacialaan 16, 2390 Malle

RPR 0456.494.965

E-mail: info @ mdgpromotions.com

Telefon: +32 475 32 30 26

Dostępność: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota

3. Zastosowanie

3.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich zakupów naszych Produktów i Usług. Składając zamówienie, użytkownik musi wyraźnie zaakceptować i wyrazić zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie z wyłączeniem wszelkich innych warunków. O ile nie zostanie to wyraźnie zaakceptowane przez nas na piśmie, wszelkie ogólne lub specjalne warunki użytkownika są wyraźnie wyłączone. Niniejsze Warunki Użytkowania pozostają bez uszczerbku dla wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na mocy bezwzględnie obowiązujących belgijskich przepisów o ochronie konsumentów.
3.2. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania. Jednakże wersja niniejszych Warunków Użytkowania, która miała zastosowanie w momencie składania zamówienia, będzie nadal obowiązywać w zakresie Umowy między użytkownikiem a nami.

4. Oferta

4.1. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje o cechach Produktów i Usług oraz ilustracje Produktów były jak najdokładniejsze, o ile pozwalają na to środki techniczne. Niektóre nieistotne cechy konkretnego Produktu mogą różnić się w momencie dostawy od zdjęć i opisów wyświetlanych na naszej Stronie internetowej. Nie może to jednak stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niezgodności dostawy.
4.2. Nie możemy zagwarantować, że wszystkie Produkty będą zawsze dostępne. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność, tymczasową lub inną, jakiegokolwiek Produktu na naszej Stronie Internetowej i/lub za jakiekolwiek szkody wynikające z niedostępności określonego Produktu. Mamy możliwość zastosowania określonych warunków do konkretnej oferty, takich jak ograniczony okres ważności. Takie szczególne warunki będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie podane do wiadomości przed złożeniem zamówienia.
4.3. W odniesieniu do naszych Usług nie możemy zagwarantować, że będą one zawsze dostępne. Możemy to zapewnić wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia. Wskazania dotyczące dostępności nie są wyświetlane w naszej Witrynie.
4.4. Nie jesteśmy związani ofertą, jeśli jest ona wyraźnie dotknięta błędem lub pomyłką. Oczywiste lub oczywiste błędy w ofercie, takie jak oczywiste nieścisłości, mogą, w dozwolonym zakresie, zostać poprawione nawet po zawarciu umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (drukarskie) w naszych cenach lub warunkach.
4.5. Akceptacja naszej oferty następuje poprzez złożenie zamówienia na jednej z naszych stron internetowych. Zakup ten jest wiążący. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane na podany adres e-mail nie później niż w ciągu 1 dnia kalendarzowego/dni roboczych.
4.6. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że podane przez niego dane są prawidłowe. Jeśli zawierają one jakiekolwiek błędy, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym lub, jeśli to możliwe, o samodzielne poprawienie błędów.
4.7. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku poważnego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
4.8. Zgodnie z Kodeksem Prawa Gospodarczego Strony wyraźnie uznają, że elektroniczne formy komunikacji tworzą ważną Umowę. Możemy wykorzystać wszelkie dostępne nam pliki elektroniczne, w granicach prawa, w celu udowodnienia istnienia Umowy. Zwykły, cyfrowy lub elektroniczny podpis kwalifikowany nie jest niezbędnym wymogiem dowodowym.
4.9. Umowa wchodzi w życie dopiero po wysłaniu przez nas potwierdzenia zamówienia na podany adres e-mail. Potwierdzenie to będzie zawierać informacje o zamówionych przez użytkownika Produktach i/lub Usługach.

5. Nasze ceny

5.1. Ceny Produktów i Usług są podane na Stronie internetowej i są ustalane w momencie składania zamówienia. Wskazanie ceny odnosi się wyłącznie do Produktów i Usług opisanych dosłownie. Wszelkie towarzyszące im zdjęcia mają charakter dekoracyjny i mogą zawierać elementy nieuwzględnione w cenie. Wszystkie podane ceny są wyrażone w euro i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki lub cła, które muszą zostać poniesione przez Użytkownika. Wszelkie inne opłaty zostaną podane oddzielnie.
5.2. Mamy prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, ale zobowiązujemy się do stosowania stawek wskazanych na Stronie internetowej w momencie składania zamówienia. Jeśli jednak zmiana ceny wynika ze zmiany stawek podatku VAT, użytkownik zostanie obciążony tą opłatą.

6. Płatność

6.1. Każda płatność jest zasadniczo obsługiwana natychmiast i w całości, od momentu złożenia zamówienia. Do płatności za nasze Produkty i Usługi akceptujemy Paypal, karty kredytowe, Bancontact, iDeal, Mastercard, Visa, Amex, ING, Belfius, Sofort, SEPA. Jednak w przypadku subskrypcji każda płatność będzie wymagalna na początku każdego okresu (miesiąca/kwartału/roku).
6.2. Płatność za niektóre Usługi będzie należna w formie zaliczki w wysokości 35% całkowitej ceny za Usługi, a My wystawimy użytkownikowi rachunek na pozostałe należne kwoty w momencie ukończenia Usług lub po ich ukończeniu. Płatność będzie należna dopiero po zakończeniu świadczenia Usług. Następnie naliczymy opłatę i wystawimy fakturę.
6.3. W przyszłości możemy rozszerzyć opcje płatności. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji online. Gwarantujemy to bezpieczeństwo, angażując wyspecjalizowane podmioty, takie jak uznani wydawcy kart kredytowych i partnerzy płatniczy.
6.4. Do przetwarzania płatności wykorzystujemy zewnętrzną platformę płatniczą Mollie, która zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa. Płatności te podlegają ogólnym warunkom firmy Mollie, która ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową realizację płatności online.
6.5. W odniesieniu do naszych Produktów odroczymy nasze zobowiązania dostawy do czasu otrzymania pełnej płatności wszystkich kwot należnych od użytkownika. Zawsze zachowujemy prawo własności do wszystkich zamówionych Produktów do momentu pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych z tytułu Umowy, niezależnie od tego, czy dostawa już miała miejsce.

7. Dostawa

7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de 1 kalender/werkdag(en) te leveren.
7.2. Specifiek voor bestellingen inzake grafisch design of ander ontwerp, verzenden wij u na afloop van de ontwerpfase een eerste versie van het concept van het ontwerp. Dit concept zal voldoende duidelijk zijn zonder de exacte weergave te zijn van het eindresultaat wat betreft kleuren, maten of – indien fysiek – papierkwaliteit. De productiefase vangt slechts aan nadat u het concept gedagtekend, ondertekend en voorzien van de vermelding ‘goed voor order’ of soortgelijk terug heeft bezorgd aan ons. Een beperkte speling tijdens de productie inzake scherpte, toon- en kleurweergave geeft u geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding. Vanaf de ontvangst van de weergave ‘goed voor order’ zijn wij ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van het ontwerp. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de content die door u werd aangeleverd en op uw verzoek werd verwerkt in het concept. U zal ons vrijwaren indien het gebruik van de door u aangeleverde content ons blootstelt aan vorderingen van derde partijen wiens rechten door dat gebruik worden geschaad.
7.3. Wijzigingen aan de oorspronkelijke ontwerpopdracht, zoals o.m. meerwerk, zijn enkel geldig indien wij hiertoe in samenspraak met u beslissen. Elke wijziging kan een mogelijke invloed hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn voor uw rekening. Meerwerk zal in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, behoudens anders overeengekomen. Meerwerk omvat onder andere al uw eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan ons werden meegedeeld.
7.4. Bij de levering van Producten, is het uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.
7.5. Wij doen voor de levering van onze Producten beroep op betrouwbare externe partijen, met name Post. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.6. Wanneer wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 14 kalender/werkdagen te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
7.7. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten (waaronder begrepen onze ontwerpen) onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken u er evenwel op attent dat hoewel u het Product na volledige betaling in eigendom houdt, u niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 16 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten. U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.
7.8. Wat onze Diensten betreft : wij verstrekken onze Diensten steeds met de nodige zorg en vaardigheden, in overeenstemming met de normen van onze sector. Wij nemen alle redelijke maatregelen om er voor te zorgen dat de Diensten geleverd worden in overeenstemming met de Overeenkomst en in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
7.9. Wij kunnen voor de levering van sommige Diensten beroep op een betrouwbare externe partij. Het inschakelen van een externe partij voor de levering van de Dienst kan invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de externe partij. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.10. Wij zullen beginnen met het uitvoeren van de Diensten op de datum die is overeengekomen op het moment dat u uw bestelling plaatst. De datum van uitvoering vindt u in de bestellingsbevestiging die wij u opsturen. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering van de Dienst op het afgesproken tijdstip mogelijk te maken. Indien de Dienst niet uitgevoerd kan worden door een tekortkoming langs uw kant, dan komen de eventuele kosten voor een nieuwe poging tot uitvoeren aan u toe. Wanneer wij er niet in slagen om de Dienst op het overeengekomen tijdstip te beginnen uitvoeren, dan verzoekt u te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet beginnen met de uitvoering van de Dienst binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen.

8. Rejestracja domeny

8.1. Rejestracja nazw domen odbywa się zgodnie z przepisami odpowiednich organów rejestracji nazw domen (takich jak DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) lub ICANN (http://www.icann.org)). Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje ogólne warunki rejestracji nazw domen, dostępne na stronie internetowej rejestru domen. Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich organów odpowiedzialnych za rejestrację nazw domen. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za decyzję użytkownika o rejestracji określonej nazwy domeny ani za rejestrację nazw domen na żądanie użytkownika, które naruszałyby prawa osób trzecich. Użytkownik zabezpieczy nas przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich wynikającymi z rejestracji nazwy domeny na żądanie użytkownika.
8.2. Dopiero po otrzymaniu wyraźnego, pisemnego potwierdzenia rejestracji domeny nazwa domeny zostanie ostatecznie zarejestrowana. Jeśli jednak okaże się, że nie jesteśmy w stanie zarejestrować nazwy domeny z powodu błędu po stronie użytkownika, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 EUR, bez uszczerbku dla naszego prawa do żądania odszkodowania za faktycznie poniesione szkody.

9. Hosting i usługi w chmurze

9.1. W przypadku witryn, które hostujemy dla użytkownika, będziemy je aktualizować na żądanie użytkownika za pomocą materiałów dostarczanych nam od czasu do czasu przez użytkownika. W stosownych przypadkach użytkownik uzyska dostęp do serwera, aby móc samodzielnie aktualizować informacje na stronie(-ach) internetowej(-ych) za pomocą dostarczonych przez siebie materiałów lub bez nich. W takim przypadku nie mamy kontroli nad treściami zamieszczanymi przez użytkowników na Stronie(-ach) ani nad materiałami dodawanymi/zarządzanymi przez użytkownika i nie ponosimy odpowiedzialności za ich monitorowanie.
9.2. Jeśli w uzasadniony sposób uznamy, że jakiekolwiek treści w Witrynie (w tym między innymi treści użytkownika i materiały dostarczone przez użytkownika) są niezgodne z prawem lub w inny sposób budzą zastrzeżenia (w tym między innymi materiały obsceniczne, obraźliwe, zniesławiające, zawierające groźby, nawołujące do przemocy lub naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich), niezwłocznie powiadomimy o tym użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się wówczas do niezwłocznego podjęcia niezbędnych kroków w celu usunięcia takich treści. Jeśli użytkownik nie zrobi tego w rozsądnym terminie, sami podejmiemy niezbędne kroki (w tym, między innymi, sami usuniemy treści/materiały, odetniemy dostęp do Witryny, wyłączymy Witrynę itp.)

10. Zasady postępowania

10.1. Użytkownik może korzystać z Witryn, sieci i/lub infrastruktury, do której uzyskuje dostęp w ramach naszych Usług, wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Korzystanie z nich z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji jest surowo zabronione. Obejmuje to między innymi bezprawne przesyłanie materiałów chronionych prawem autorskim, materiałów, które naruszałyby prywatność osób trzecich lub które są obraźliwe, obelżywe, obsceniczne lub mogą być podrobione, a także materiałów chronionych tajemnicą handlową, niezależnie od tego, czy użytkownik był świadomy treści przesyłanych materiałów lub obowiązującego prawa. Jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego usunięcia wszelkich nieodpowiednich materiałów lub danych oraz zablokowania możliwości korzystania z odpowiednich części Sieci i/lub Witryn.
10.2. Użytkownik zwolni nas z odpowiedzialności z tytułu (i) roszczeń osób trzecich w związku z treściami lub materiałami znajdującymi się w Sieci, na dowolnej Witrynie lub w naszej infrastrukturze; (ii) naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym między innymi przepisów dotyczących prania pieniędzy i podobnych regulacji; oraz (iii) naruszeń zasad regulujących korzystanie z Internetu. Niniejsze odszkodowanie ma również zastosowanie w odniesieniu do osób, które nie są pracownikami użytkownika, ale które mimo to korzystały z Usług lub Produktów na odpowiedzialność użytkownika lub za jego zgodą.
10.3. Jeśli użytkownik naruszy bezpieczeństwo jakiegokolwiek systemu lub sieci, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Będziemy w pełni współpracować z organami ścigania, gdy będą one prowadzić dochodzenie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia bezpieczeństwa systemów lub sieci. Użytkownik będzie między innymi powstrzymać się od następujących działań
o odstępowania od protokołów i standardów internetowych;
o obchodzenia uwierzytelniania użytkownika lub zabezpieczeń hosta, sieci lub konta ("hakowanie"), w tym wszelkich prób wypróbowania, skanowania lub testowania podatności systemu, sieci lub konta, ani zakłócania świadczenia usług użytkownikowi, hostowi lub sieci ("ataki DoS");
o monitorowania danych lub ruchu w sieci lub systemie bez wyraźnej zgody właściciela systemu lub sieci.
10.4. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie połączenia internetowego spowodowane awariami technicznymi lub innymi awariami zarówno w naszej sieci, jak i poza nią, ani za awarie dostawców, które są tego przyczyną. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z Produktu lub Usługi (w tym oprogramowania) z uwzględnieniem specyfikacji, dokumentacji i instrukcji dostarczonych przez nas niniejszym.

11. Prawo do odstąpienia od umowy

11.1. Deze clausule is enkel van toepassing op Consumenten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze clausule geldt enkel wanneer er sprake is van verkoop op afstand. Verkoop op afstand wil zeggen dat er een Overeenkomst gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ons en de Consument, en dat er tot op het sluiten van de Overeenkomst, enkel gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Het online aankopen van één van onze Producten of het bestellen van onze Diensten kan hier dus onder verstaan worden.
11.2. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product of Dienst, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
11.3. Indien u echter meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk geleverd worden, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Product fysiek in bezit neemt. Indien de Overeenkomst is gesloten betreffende een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt.
11.4. Indien u een of meerdere Diensten heeft besteld en u er mee bent akkoord gegaan dat de uitvoering van de Diensten start in de herroepingstermijn, dan geldt dit als een afstand van uw herroepingsrecht.
11.5. Wanneer wij u digitale inhoud leveren die niet op een materiële drager staat, dan stemt u er mee in dat u afstand doet van uw herroepingsrecht.
11.6. Als u beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan stelt u ons daarvan op de hoogte vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. U kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat u hier https://www.mdgpromotions.com/#contact vindt of u kan ons een ondubbelzinnige verklaring opsturen waarin u meedeelt de Overeenkomst te willen herroepen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten of, wanneer het Diensten betreft, binnen de veertien (14) dagen na de dag van het sluiten van de Overeenkomst en kan opgestuurd worden naar MDG Promotions bv Acacialaan 16, 2390 Westmalle.
11.7. Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij u het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop we geïnformeerd worden over uw beslissing. Indien u Producten heeft besteld, dan betalen wij u terug van zodra we alle Producten hebben ontvangen, of van zodra u ons het bewijs levert dat u de Producten heeft teruggezonden. Wij vergoeden alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten, tenzij u uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden. Wij zullen u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
11.8. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht na aankoop van een of meerdere Producten, dan staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Ook indien de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd via de gewone post, staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. U neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten ons in goede staat bereiken. U beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de dag van mededeling om de Producten terug te sturen.
11.9. U heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
o Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht);
11.10. Indien het gaat om Producten, bent u als Consument aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

12. Gwarancja

12.1. Użytkownik może skorzystać z dwuletniej gwarancji prawnej, jeśli zakupiony Produkt nie odpowiada zamówionemu towarowi. Użytkownik nie może jednak powoływać się na gwarancję prawną w przypadku zmiany czasu lub miejsca dostawy lub w przypadku wad, o których wiedział w momencie zakupu. Na gwarancję prawną można się powołać, jeśli niezgodność dostarczonego Produktu zostanie stwierdzona w ciągu 2 lat od dostarczenia Produktu. Okres rękojmi rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktu użytkownikowi.
12.2. Jeśli Produkt stanie się wadliwy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od dostawy, zakłada się, że wada istniała od momentu dostawy. Musimy udowodnić, że jest inaczej, jeśli się z tym nie zgadzamy. Jeśli wada towaru zostanie stwierdzona po upływie sześciu miesięcy od dostawy, użytkownik musi udowodnić, że towar był niezgodny z umową w momencie dostawy.
12.3. Jeśli użytkownik chce skorzystać z gwarancji, musi powiadomić nas o tym jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od wykrycia wady. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o dostarczenie nam wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie (w razie potrzeby można użyć zdjęć).
12.4. Niniejsza gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wadliwego Produktu. Jeśli jednak okaże się, że naprawa lub wymiana nie jest możliwa, byłaby dla nas nieproporcjonalna lub spowodowałaby poważne niedogodności, zobowiązujemy się do odpowiedniego obniżenia ceny lub, w przypadku poważnej niezgodności, do odstąpienia od Umowy i zwrotu całej ceny, pod warunkiem zwrotu Produktu.
12.5. Gwarancja ustawowa oraz gwarancja na wady ukryte nie ma zastosowania do:
o uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem, niezamierzonymi lub celowymi zmianami wprowadzonymi przez użytkownika w Produktach, w tym nieumyślnym i niewłaściwym użytkowaniem oraz narażeniem na wilgoć, pożar, trzęsienie ziemi i inne przyczyny zewnętrzne;
o uszkodzeń spowodowanych instalacją i użytkowaniem w sposób niezgodny z dostarczonymi instrukcjami i informacjami;
o uszkodzeń spowodowanych po usunięciu plomb z niektórych części oraz po usunięciu lub uczynieniu nieczytelnym numeru seryjnego i innych numerów serii produktów. Nie wolno usuwać tej plomby bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

13. Obsługa klienta

13.1. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli zadowoleni. W związku z tym nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +32 475 32 30 26, pocztą elektroniczną pod adresem info @ mdgpromotions.com lub pocztą tradycyjną pod następującym adresem Acacialaan 16, 2390 Westmalle. Wszelkie pytania, skargi lub uwagi dotyczące Produktów, procesu zamawiania lub korzystania ze sklepu internetowego można kierować do niego.

14. Odpowiedzialność

14.1. Nasze zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy są zawsze zobowiązaniami o charakterze pieniężnym.
14.2. W dozwolonym zakresie nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie i następcze. O ile nie jest to wyłączone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, ponosimy odpowiedzialność za szkody spowodowane niewypełnieniem przez nas naszych zobowiązań wyłącznie w przypadku i w zakresie, w jakim takie szkody są spowodowane naszą umyślną i poważną winą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek inne winy.
14.3. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia praw użytkownika. Ponadto żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie ma na celu ograniczenia ani wyłączenia naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem (w tym zaniedbaniem naszych pracowników); lub za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.
14.4. Jeśli mimo to zostaniemy uznani za odpowiedzialnych, kwota odszkodowania będzie ograniczona do całkowitej kwoty zapłaconej przez użytkownika za zakupione Produkty lub całkowitej kwoty

15. Ochrona danych osobowych

15.1. Podane przez użytkownika informacje są niezbędne do przetwarzania, obsługi i realizacji jego zamówień oraz przygotowania faktur. Jeśli brakuje tych informacji, zamówienie nie może zostać zrealizowane. Podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności https://www.mdgpromotions.com/privacybeleid/.

16. Własność intelektualna

16.1 Zawartość Witryny jest naszą własnością. Obejmuje to teksty, grafiki, zdjęcia, obrazy, obrazy ruchome, dźwięki, ilustracje i oprogramowanie. Treść jest chroniona prawem autorskim lub innymi prawami. Jakiekolwiek powielanie, publikowanie, reprodukowanie lub inne wykorzystywanie tych treści bez naszej pisemnej zgody jest zabronione.
16.2. Gwarantujemy posiadanie niezbędnych praw do oferowania naszych Produktów i Usług. Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa pochodne do tych Produktów i Usług pozostaną przy nas i/lub faktycznym posiadaczu praw, chyba że strony postanowią inaczej. Te prawa własności intelektualnej oznaczają prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, wzorów i modeli i/lub inne prawa (własności intelektualnej), w tym podlegające opatentowaniu lub niepodlegające opatentowaniu techniczne i/lub handlowe know-how, metody i koncepcje.

17. Siła wyższa

17.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypełnienie naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków użytkowania w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza sytuację, w której wykonanie naszych zobowiązań jest uniemożliwione w całości lub w części, tymczasowo lub w inny sposób, przez okoliczności pozostające poza naszą kontrolą.
17.2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, niniejsze zobowiązania zostaną zawieszone, a my dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby ograniczyć konsekwencje wystąpienia siły wyższej. W przypadku, gdy Siła Wyższa trwa dłużej niż dwa (2) miesiące, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania Umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, bez wzajemnego odszkodowania z tego tytułu (z wyjątkiem zwrotu Produktów i/lub Usług opłaconych przez Użytkownika i niedostarczonych).

18. Ogólne

18.1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie naszych Warunków (lub jego część) zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień naszych Warunków. W przypadku nieważności, unieważnienia lub niewykonalności, Strony będą, w miarę możliwości, negocjować w celu zastąpienia nieważnego, unieważnionego lub niewykonalnego postanowienia (lub jego części) równoważnym postanowieniem, które jest zgodne z duchem Warunków Ogólnych.
18.2. Niewymaganie przez nas ścisłego stosowania któregokolwiek z postanowień naszych Ogólnych Warunków nie będzie uważane za dorozumiane zrzeczenie się naszych praw i nie uniemożliwi nam późniejszego wymagania ścisłego przestrzegania tych postanowień.
18.3. Niniejsze Warunki, w tym wszelkie zawarte w nich odniesienia, w pełni odzwierciedlają prawa i obowiązki Stron i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, w tym wszelkie warunki Stron.
18.4 Warunki mają zawsze i wyłącznie zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych Umów między użytkownikiem a nami, z wyjątkiem przypadku wyraźnego odstępstwa. Wyraźne odstępstwo jest ważne tylko w takim zakresie, w jakim jest wynikiem wzajemnego porozumienia między użytkownikiem a nami, wyraźnie odnotowanego na piśmie. Wyraźne odstępstwa są ważne tylko w celu zastąpienia lub uzupełnienia klauzul, do których się odnoszą. Pozostałe klauzule niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych pozostają w pełni obowiązujące.

19. Prawo właściwe/właściwy sąd

19.1. W zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie umowy, do których mają zastosowanie niniejsze Warunki Ogólne, podlegają prawu belgijskiemu, z wyłączeniem - w odniesieniu do Produktów - Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
19.2. Użytkownik może również wnieść spór dotyczący naszego Regulaminu do niezależnego organu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
19.3. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów, w których znajduje się nasza siedziba, chyba że prawo bezwzględnie nakazuje inny sąd.

 

© 2020 deJuristen ICT Law & Intellectual Property (http://www.ictrecht.be). Dostarczone informacje (ogólne warunki, oświadczenie o ochronie prywatności, oświadczenie o plikach cookie i wyłączenie odpowiedzialności) podlegają prawu autorskiemu z mocy prawa, więc informacje te nie mogą być powielane ani przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody deJuristen (contact@dejuristen.be). W związku z tym wszelkie obowiązujące prawa własności intelektualnej zostają zachowane.